Н?къ шулай Салават Ф?тхетдинов ?ырлый.
?ыр минем халкымны? аерылмас юлдашы. ?г?р татар халкыны? ?тк?нен? к?з салса?, исе? кит?: безне? халык ?зен?-?зе ял да оештырган, к??ел д? ачкан безне? ?би-бабаларыбыз. Авыр хезм?тт?н со? бушанып, иркен?еп алыр ?чен т?рле б?йр?мн?р уйлап тапканнар. ??й к?нн?ренд? болынга кичке уеннарга ?ыелганнар, анда т?рле ?ыр-бию я?гыраган. Кайгы-х?ср?тне, сагыну-сагышны алар ?ыр бел?н басканнар. Кыш к?нн?ренд? ис? кич утырганнар, йон эрл?г?нн?р, оек-биял?й б?йл?г?нн?р, чиг? чикк?нн?р. Берг?-берг? сагышлар да ?и?ел?йг?н. ? кызлар-егетл?р ис? аулак ?йл?рг? ?ыелганнар. Кыскасы, ничек т? ?з к??елл?рен ?зл?ре к?рг?нн?р. “Чишм?” ансамбле репертуарлары да борын-борыннан безг? ?итк?н татар ?ырын ки? т?гъдим ит?. Т?рле конкурсларда ?ырлаганнарын ишетк?негез бардыр. Алар турында районнары г??итенд? еш кына язалар, без д? республикага кад?р алар турында ишеттерерг? булдык.

Кайда гына чыгыш ясамасыннар - авыллар с?хн?л?ренд?ме, ?лл? Сарансктан ерактамы, Ромодан районы “Чишм?” ансамбле ??рчак соклану тудыра. Бу районда алар берд?н-бер татар ?ырыны? т?мен белеп ?ырлаучы ?зэшч?н ансамбль. Озын-озак еллар д?вамында алар тамашачыны? чын дустына, ? бу еллар д?веренд? ансамбльд? катнашучылар бер-берл?рен? туганнарга ?верел?л?р. 1982нче елны Алтар авылындагы и?ади коллективны оештыручыларны? берсе Альмира Х?с?ен кызы Батрякова. Ист?лекл?рен я?артып, барысы турында ?ылы с?з Альмира Х?с?ен кызы ?йтте:
- Ансамбльне оештыручы Б?лкис Х?мз? кызы Мянзулова иде. Ул Алтар урта м?кт?бенд? башлангыч сыйныф укытучысы булып хезм?т ит? иде, - ди кырыкка якын еллык х?тер йомгагын с?теп Альмира Х?с?ен кызы Батрякова. – Б?лкис Х?мз? кызы татар ?ырын яраткан авылдашларына чакыру салды. Безне? якларда ?ырларга яратучылар байтак, матур к?йлел?р д? ?ит?рлек. Халык кил? барды, и?ади коллектив туплана барды. Шулай итеп “Чишм?”д?  катнашучыларны? саны уникег? ?итте. Алар: Р.Т. Баляева, Р.И. Норбикова, И.И. Илькаева, Н.С. Нугаева, Б.Х. Мянзулова, А.Х. Батрякова, Н.С. Баляева, А.Х. Илькаева, С.И. Ишкинина, Т.А. Манеева, солист В.Г. Шимяков ??м аккомпаниатор Б.И. Нугаев.
Баштагы ун еллап, татар милли м?д?ниятын саклап калу максаты бел?н оештырылган ансамбльне у?ган оештыручы, чишм? т?сле я?гыраулы к?йле, ??ръяклап с?л?тле Б?лкис Х?мз? кызы ?ит?кл?г?н. Аны? у?ганлыгы аркасында булдырылган “Чишм?”не якташлары тиз арада яратып ?лгер?. Аларны Ромодан районы ??м тир?-як ?ир халкы да тиз арада ?з итк?н.
- Безне? ?чен сап-сары к?лм?кл?р тектел?р, - дип ист?леген д?вам ит? Альмира Х?с?ен кызы. - Ана с?те бел?н керг?н, кечкен?д?н ук к?йл?п й?рг?н ?ырларны ярата идек. ??м без зур тел?к бел?н милли м?д?ниятыбыз эн?ел?рен халыкка ишеттереп, кил?ч?к буынга мирас иттереп калдыру ?чен ?ырладык. “Чишм?” ансамбле кызлары ?ырларны тамаша – театрга ?йл?ндереп башкардык. М?с?л?н, башкару ?чен катлаулы «Кирпичл?р», «?пип?»не шулай башкара идек.
90нчы елларда ансамбль эше бераз с?лп?еп торган, ?мма милл?тене? ?ырны яраткан, с?йг?н кешел?ре ярд?ме бел?н “Чишм?” ансамбле я?адан активлар р?тен? баса. Бу вакытта аны? составы ?зг?р?, репертуары да, ?мма коллектив яши ??м ?зене? и?аты бел?н халыкны шатландыра. “Чишм?” ансамбле т?рле яшьт?ге ??м т?рле профессия кешесенн?н торса да, аларны ?ыр берл?штер?. Б?ген и?ат коллективыны? т?п ?лешен А.Х.Батрякова, Г.А. Аюпова, Р.С. Илькаева, Н.Х. Кузяева, Р.А. Маймаева, Н.Х. Кадеркаева т?шкил ит?. К?пт?н т?гел ген? аларга тагы  З.Ш. Кадеркаева ??м Е.Н. Исмаилова кушылган. Бу ансамбль катнашыннан башка Алтар авылында бер кич? д? ?тми. Ромодан районы мероприятиял?ренд? д? активлар алар. Еш кына «Шумбрат, Мордовия!» диг?н республика фестиваленд? катнашуларын к?р?без. Алмашсыз аккомпаниатор В.В. Шалашов ??рвакыт “Чишм?” ансамбле в?килл?ре бел?н берг?. “Чишм?”лел?р а?а р?хм?тлел?р.
- Ансамбль и?аты бел?н кил?ч?к буыннан туган телен оныттырмый, ?ыр-бию, гореф-гад?тл?р аркылы халкын яратырга ?йр?т?. Б?ген ансамбль репертуарыны? т?п ?лешен татар фольклоре т?шкил ит?. Эстрада ?ырларыны? б?ген берсен икенчесе алмаштырып тора, ? халыкны? к??ел т?ренн?н чыккан фольклор ?имешл?рене? мо?ы, кое, я?гырашы м??ге к??ел т?ренд?. Татар ?ырлары беркайчан онытылмый, - ди Алтар КДЦ директоры А.Х.Илькаева район г??итенд?ге интервьюсында.
Коллектив тормышы б?йр?м ??м концерт кына т?гел, ? ??р к?нге яш?еш. Авырлыклар бер?рсене? башына т?ште ик?н, бер-берл?рен? ярд?мг? кил?л?р, эш яки к??ел ?ылысы бел?н кайгылырын таркаталар. Авырып китте? ис? – шифахан?г? чабалар, онык-туганнарга ярд?м кир?к чакта да ??рвакыт берг? булалар.
- «Чишм?» – к??елг? ял, - ди и?ат бел?н мавыккан Альмира Х?с?ен кызы. - Татар ?ырларыбызны ?ырлап алгач, фикерд?шл?рен бел?н аралашкач, булган барлык проблемалар икенче планга китеп баралар. Сандугач керс? к??елг?, ?ырламый т?зеп буламени...
«Чишм?» ??рвакыт я?а с?л?тл?рг?, актив катнашучыларга шат. Алар м?д?ни мирасны т?кми-ч?чми кил?ч?к буыннарга илтеп ?иткерерг? телил?р. Шул вакытта гына татар халкы милл?т буларак яш?р, рухи яктан тагын да баер, дип ?метл?н?се кил?.

Наил? Насырова