2013-17нче елларда «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» адреслы программа нигезенд? искереп бетк?н йортларда яш??чел?рне я?аларына к?чер?ч?кл?р. Бу турыда 26нчы мартта Мордовия Республикасы торак-коммуналь ху?алык ??м ??м?гатьне яклау министры Алексей Михайлович Тюрин пресса в?килл?ре бел?н очрашуда с?йл?де.Чарада шулай ук ТКХ министр урынбасары Владимир Николаевич Чудайкин, “Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» диг?н комерциясез оешма директоры Алексей Анатольевич Матрёнин ??м МР Д??л?т торак инспекциясе ?ит?кчесе Евгений Борисович Филиппов катнашты. - Аварияле торакны ликвидациял?? Россия к?л?менд? бара. Х?к?м?т республикада торак т?зелешен алга таба ки??йт?г? аеруча зур игътибар бир?. Югарыда билгел?г?н документ нигезенд? 2013 елга планлаштырылган 122,9 ме? квадрат метр аварияле торак фондын т?шкил итк?н (торышлары буенча 01.01.2012 елда билгел?нг?нн?рне?) ликвидациял?нер, 7500 кеше яш?г?н 632 авария торышындагы йортны ватып, аларга 3200 квартир т?зелер дип билгел?нг?нне? 40 ме?ен т?зеп 2 ме? кеше ?зене? яш?? шартларын яхшырттылар. Б?ген алларына куелган м?сь?л?не у?ышлы тормышка Зубово-Поляна, Атюрьево, Инсар, Теньгушево, Ичалки рай-оннарында ашырганнар, ? Дубенка ??м Тенник районнарында бу эшне азаккы ноктасына ?иткерер? процессында. 2014нче елны? 1нче маена кад?р б?т?н районнарда алларына куелган бурычны тормышка ашырачаклар. Саранск, Рузаевка ш???рл?ренд?, Л?мбер?, Чамзинка, Б.-Березники районнарында ?ст?м? чаралар к?рерг? кир?к.
Б?ген 2014 елда 23 муниципаль образованияд?ге аварияле дип табылган йортлардан 1390 кешег? 46 т?зел?ч?к яш?? урынын т?з? ?чен ?ирл?р б?ленеп бирелг?н. 2014 елны? декабрь аена кад?р халык бу йортларда яши башлаячак. 2015-17 елларга аварияле дип табылган торакларда яш?г?н халыкка яш?? шартларын яхшырту й?зенн?н б?ген аукционнар ?тк?рел?, ?ирл?р билгел?н? ??м р?смил?штерел? инде. Рузаевка, Ковылкино, Дубенка районнарында акча кил?ен к?тмич? ук эшк? керештел?р. Гомумм?н, 2017 елны? 1 сентябрен? кад?р билгел?нг?н чаралар тормышка ашар, ягъни аварияле торак фондыннан я?а яш?? урыннарына к?черел?ч?кл?р. Актуаль сорауларны? берсе – к?пквартирлы йортларга капиталь ремонт бир? - ?тк?н атнада Т?б?нш???рд? ?тк?н форумда уртага салып с?йл?нелде.
Мордовия Республикасында урнашкан к?пфатирлы йортларда гомум милекк? капиталь ремонт оештыру буенча региональ система эшли башлый. Билгеле булганча, 2012 елны? декабренн?н илд? Торак-коммуналь ху?алык кодексына зур ?зг?решл?р кертелде, — диде Алексей Анатольевич Матрёнин. — Бу к?пфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау т?ртибен? д? кагыла. ?леге ????тт?н республикада 2013нче елны? 8 августында 2014-43 елларга “О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территорий Республики Мордовия» 52-3 РМ Законы кабул ителде. Б?генге к?нд? к?пфатирлы йортларга капиталь ремонт, башлыча, фатир ху?алары ис?бен? эшл?н?. ?леге максатта ??р квадрат метр ис?бенн?н быел 1 майдан акча ?ыела башлыныр. Ул т?рле ш???рд? т?рлеч?. ?йтик, Саранскта милек ху?алары халыкны? коммуналь т?л?? к?газен? я?а “юл”да бер квадрат метр ис?бен? 6 сум 20 тиен (тел?с?? ун сум ??м к?бр?к) алына диг?н язу барлыкка килер. Торак-коммуналь ху?алыкны реформалауга ярд?м фонды бел?н берлект?, милек ху?алары бу ????тт?н эшч?нлекне елдан-ел ки??йт?; федераль законнар нигезенд? 2013 елдан берд?м т?б?к операторы булдырылды. Ул - “Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов”. Йорт ху?алары капиталь ремонт фондын ни р?вешле р?смил?штер?не сайламаган очракта, Мордовия Республикасыны? «Республикадагы к?пкатлы йортларда гомуми милекк? капиталь ремонт ?тк?р?не оештыру турындагы законы» нигезенд? капиталь ремонт ?чен взнослар региональ оператор счетына к?черел?ч?к. Мордовияд? аварияле дип саналган йортлардан башка 2043 елга кад?р Программа нигезенд? к?пкатлы йортлар барысы да ремонтланачак.
Б?ген Республикадагы к?пкатлы йортларда гомуми милекк? капиталь ремонт ?тк?р?не оештыруга 21,4 млрд. сум акча кир?к.

Наил? Насырова