К?н т?ртибен? 2013 ел эшл?ре буенча отчет, 2014 елга башкарыласы эшл?рне планлаштыру, Л?мбер? районы татар м?д?нияты ?з?ге ?ит?кчесене? информациясе ??м Мордовия Республикасы РНКАТ «Якташлар» оешмасы эшен Мордовия буенча Россия Минюсты Идар?се тикшер? н?ти??л?ре куелган иде.
?омга к?нне Россия Хокук Ака демиясене? Урта Идел филиалы бинасында Мордовия Республикасы РНКАТ «Якташлар» Идар?се р?исе, Республикабыз ??мгыятьчелек (Общественная) палата ?гъзасы Надия Низаметдин кызы Азисова региональ милли-м?д?ни эшл?рен алып баруына зур отчет ясады. Т?п докладында Надия Низаметдин кызы «Якташлар» оешмасыны? ел буена билгел?нг?н план буенча ?тк?релг?н чараларны санап китте. Барлык эшл?р план буенча башкарылган. Ел саен Татарстан ФНКАТ ??м ВКТ ?иб?рг?н уку ?сбапларын, матур ?д?биятны м?кт?п ??м авыл китапхан?л?рен? таратыла, ди. Татар теле ??м ?д?бияты предметлары буенча Мордовия ??м Регионара олимпиадаларын ?тк?р?д? оешма ?гъзалары актив катнаша. Мин ?зем д? яратып катнашам, ди Надия Низаметдин кызы. Традицияг? керг?н, безг? якын ??м м?гън?ле булган «Туган тел» к?нн?ре у?ышлы ?т?. Бу к?н татар телебезне саклау, ?стер?, милли традициял?рне, гореф-гад?тл?рне ки?р?к тарату максатыннан оештырыла. К?н кысасында инша язу, шигырь с?йл??, ?ыр ??м театрдан ?зек кую конкурсларына н?ти??л?р ясала. Б?йр?мд? укучылар, укытучылар, м?кт?п директорларыны? туган телебезне саклау, милли традициял?ребезне ?стер?г? зур ?леш кертк?н ?чен б?л?кл?? традицияг? керде. Б?йр?мд?Мордовия республикабыз ?ит?кчел?ре д? грамоталар, б?л?кл?р тапшыралар. 2013нче елны Милли с?яс?т министрлыгы грамотасы бел?н Рузаевка районы Татар Пешл? гомуми урта м?кт?бенд? татар теле укыткан Сания Спартак кызы Саляеваны ??м Л?мбер? районы Пензятка урта м?кт?бенд? татар теле укыткан Рауза Мокадд?с кызы Юмаеваны, Мордовия татарларыны? «Якташлар» Идар?се р?исе Азисова Надия Низаметдин кызын б?л?кл?дел?р. «Туган тел» к?нн?ре х?терд? матур б?йр?мн?рне? берсе булып кил?се елга кад?р саклана.
Мордовия Республикасы РНКАТ «Якташлар» Идар?се ?гъзаларыны? к?бесе м?гариф ??м м?д?ният эшлеклел?ре. Шу?а республикада ?тк?н чараларны? к?бесе алар катнашы бел?н ?тте, ди Идар? ?ит?кчесе отчетында. Авыл м?кт?пл?ренд?, республика к?л?менд? кызыл календарьг? багышланган чараларда, олыларга багышланган кич?л?рд? ??м башкаларында РНКАТ активистлары алдынгылар. Картлар Советы ??м Идар? членнары Сабантуйларда, «Идел - дуслык елгасы» проектында, Асыл с?якл?р ??мгыяте бел?н ?тк?релг?н чаралар да алар катнашы бел?н ?т?. М?с?л?н, быел Татарстан м?д?ният министрлыгыны? ике проектында катнаштык. Берсен Шафиев Фагим х?зр?т ?зерл?де ??м отты. Фагим х?зр?т «Якташлар» Идар?сенд? сектор ?ит?кчесе. Проектны тормышка ашырып, Мордовия татар м?кт?пл?ренд? укып у?ышларга ирешк?н 15 бала Старо - Шайгово районы «Отрада» диг?н с?ях?т базасындагы этнолагерьд? р?х?тл?неп татар телене? нечк?лекл?рен? т?шендел?р, милли м?д?ният кочагына чумдылар.
Быел беренче тапкыр Идар? ?гъзасы Исякаев Радик Спартак улы Л?мбер? авылында йорт тир?се хоккее оештырып ?тк?рде. Кил?ч?ге гомерле булыр дип ышанабыз. Кызыклы итеп т?рле темаларга багышланган т?г?р?к ?ст?лл?р оештырабыз (К.Аблязов «Историческая судьба татар»), ди отчет биреп Надия Низаметдин кызы. Шулай ук республикада оештырылган зур б?йр?м кысаларында шигырь, татар ?ыры осталары б?йгел?ре д? ?тк?рдек. Укучылар бел?н яратып башкарылган «Туган тел илен? с?ях?т» диг?н дистанцион олимпиада, актуаль темаларны яктырткан иншалар (читт?н торып) конкурслары н?ти??л?ре буенча б?л?кл?р, грамоталар бирелеп кил?. Шуны ?йтеп кит?рг? кир?к: елдан-ел бу чаралар ки? ??мгыятьчелект? к?бр?к х?рм?т казана. Б?йгел?рд? катнашучылар да зур ?зерлек бел?н, зур ?аваплык сизеп, конкурсларда катнаштылар.
Язмыш бел?н ерак илл?рд? яш?г?н ватандашларыбызны да онытмыйбыз. Тарихи илл?ренд?, Турция ??м Америкада яш?г?н Акчуриннар ??м Тенишевлар, якташларыбыз бел?н очрашулар оештыру да файдалы булды. Республикадагы ятимн?ребезне д? онытмыйбыз; алар бел?н очрашабыз, мероприятиял?р ?тк?р?без, булдыралган кад?р ярд?м кулы сузабыз. Шулай Ялга балар йортында булдык.
Бу эшл?нелг?н эшл?рне? кайберл?ре ген?. Башкарасы эшл?ре турында мисаллар бел?н д?лилл?п ишеттерде Н.Н. Азисова; у?ыш ??м чиш?се м?сь?л?л?рне к?т?реп с?йл?де.
К?н т?ртибене? икенче соравы буенча каралган 2014нче елга эш планын, тулыландырулар бел?н, кабул ителде.
Тагы еллык отчет бел?н, Л?мбер? районы татарларыны? ??мгыяви оешмасы ?з?ге ?ит?кчесе Альфия Асыйм кызы Максимова башкарылган эшл?ре турында ?ентекл?п с?йл?де. 1991нче елда оештырылган Л?мбер? м?д?ният ?з?ге  байтак эшл?р башкара. Безг? таныш булган «З?л?йха», «Хыял», «Чишм?», «Умырзая» фольклор ансамбльл?ре 40 елдан артык милли м?д?ниятны пропагандалыйлар. «Татарларны? милли м?д?нияты» диг?н теманы ачыклаган семинар, район ??м авыл Сабантуе, Кривозерьеда – балалар Сабантуе, авыл – урам б?йр?мн?ре, «Шумбрат, Мордовия!» ??м башкаларда, ??м башкаларда Л?мбер? м?д?ният ?з?ге ?гъзалары, ?ит?кчел?ре бел?н берг?, оештыралар ??м оештырылганнарында катнашалар. Б?ген якташыбыз Ш?риф Камалны? 130 - еллык юбилеена ?зерлек алып баралар. Кыскасы, туган телебезне, милли м?д?ниятны саклау ?чен тырышалар. ?йтеп кит?рг? кир?к, ?з?к башкарасы эшл?рне? байтагы Л?мбер? м?д?ният йорты планнары бел?н берг? ?т?леп кил?; бер-берсен? ярд?мл?шеп эшлил?р. Л?мбер? районы татарларыны? ??мгыяви ?з?ге ?ит?кчесе Альфия Асыйм кызы Максимова ел буена планлаштырган эшл?рне? барысы да ?т?леп килде, ди.
К?н т?ртибен? куелган д?ртенче сорау бик ?аваплы булды, ч?нки биред? Мордовия буенча Россия Федерациясене? Минюст Идар?се Мордовия Республикасы РНКАТ «Якташлар» ??мгыятчелек Идар?се эшч?нлеген тикшерг?н. Тикшер? н?ти??л?ре турында Надия Низаметдин кызы Азисова ишеттерде. Ул куанырлык: Мордовия Республикасы РНКАТ «Якташлар» ??мгыятчелек Идар?се ел буена каралган эш планнарын тормышка ашырып, финанслау ягыннан бер тапкыр да кис?т?е булмаган оешма, дип боерык язмада (предписание) ?йтелг?н. Бу зур б?я кил?се ел планнарын тормышка ашыру ?чен тагы бер эт?ргеч булды.

Наил? Насырова