??р т?б?кне? ?зене? к?ренекле шагыйрьл?ре, язучылары, с?нгать эшлеклел?ре була. Мордовиябезд? д? андый кешел?р к?п. Мин аларны? тормышлары, и?атлары турында язарга яратам. Л?мбер? сандугачы Г?з?л Казакованы Мордовияд? ??м т?рле якта бел?л?р; с?з аны? турында булыр.И? беренче итеп, ?ырчыны? кеше буларак и?ат йомгагын с?теп карыйк. Г?з?л Н?им кызы 1976нчы елны? 24 августында башкалабыз Саранск ш???ренд? д?ньяга кил?. Беренче сыйныфка белем алырга башкалабызны? 31нче м?кт?бен? укырга бара ??м аны у?ышлы т?мамлый.
Кешене? туганнан алып б?тен гомере ?ыр ??м музыка бел?н тыгыз б?йл?нешт? уза. Ул и? элек бишек ?ыры ты?лап ?с?. ?ыр кешене? юлдашы. Казаковлар - буыннан-буынга сузылган ?ыр-мо?га с?л?тле к?вем. Н?фис? ??м З?кия ?некалары матур ?ырлаганнар, Исмаил бабакасы ??м озак еллар Черемиш авылында председатель булып хезм?т итк?н Гаф?р бабакасы баянда бик оста уйнатканнар. Шулай буыннан-буынга к?чеп кил?. Г?з?л Н?им кызы Казакова да буыннан-буынга к?чеп килг?н с?л?т д?вамчысы, аны? ?ырга с?л?те кечкен? яшьт?н ук беленеп кил?, ?тисе - Н?им Гаф?р улы (озак еллар Мордовагропромстрой директоры булып хезм?т итк?н) оста гармонист, ? ?нисе – Венера Исмаил кызы (“Северный тупик”та завсклад булып эшл?г?н) бик матур ?ырлый. 5-6 яшьлек кечкен? Г?з?л, тир?-к?ршел?рен ?ыеп, аларга концертлар куя торган булган. Шуннан ?тисе аны музыка м?кт?бен? алып килг?н. ? инде музыка ??м Саранск ш???ре урта м?кт?бен т?мамлап ?лгерг?нлек аттестаты алган, балачактан ук ?ырлап ?ск?н яш?смер кыз, Саранскта урнашкан Л.П.Кирюков исеменд?ге музыка училищесын ?зе сайлый ??м баян классына укырга кер?.
1997нче елны Г?з?л Н?им кызы училищены т?мамлагач, Казан д??л?т консерваториясене?, зур конкурсларын ?и??-?и??, вокал б?леге студенты булып кит?. Бу елларда Татарстанны? халык ?ырчысы З??р? С?х?биева Казан д??л?т консерваториясе бел?н ?ит?кчелек ит?. Г?з?л Казакова профессионал осталыгын ТАССРны? атказанган артисты Эльвира Х?бибуллина ?ит?кчелегенд? шомарта. Шул вакыт, “Студентлар язы-1998”д? II премия лауреаты да булырга ?лгер? Г?з?л Н?им кызы. Муса ??лил исемен й?ртк?н опера ??м балет, Гали?ск?р Камал театрлары репертуарларында булган барлык тамашаны карап чыга ул. Татар м?д?ниятына к?зе ачылган еллары була Г?з?лне?.
?з халкыны? улы яки кызы булу ?чен аны? го-реф-гад?тл?рен, ?ыр-мо?нарын, ?кият-дастан-нарын, к?п гасырлы тарихын, ?хлак, т?рбия т?ртипл?рен ана с?те бел?н сендереп ?с?. Шу?а да Г?з?л Казакованы?, милли мирасны тергез? максаты бел?н, милли кадрлар ?зерл?? тел?ге туа ??м 2004нче елны Казан м?д?ният институтыны? хор дирежеры диг?н белгечлеген алып чыга. Шул вакыттан алып профессиональ хезм?т юлы башлана Казакованы?. 2005нче елда Л?мбер? районы ?ит?кчесе К?бир Абдулла улы Альмяшев чакыруы буенча Г?з?л Н?им кызы “Разгуляй” ансамбле солисты булып кит?. Бераз эшл?п алгач,  “Алмаз” диг?н м?д?ни-спорт ?з?генд? с?нгать ?ит?кчесе булып эшли башлый. “Чишм?л?р”, “Л?мбер? егетл?ре” ансамбльл?рен оештырып “Шумбрат, Мордовия!”, “Казачья песня” фестивальл?ре лауреатлары д?р???сен? менгер?. Руслан Казаковка “Татар мо?ы” Халыкара конкурсында III урын яуларга ярд?м ит?. “Од вий” диг?н мордва эстрада ?ырларыны? Б?тенроссия фестиваленд? II премияне тапшырганда Мордовия м?д?ният ??м туризм министры беренче урынбасары Цилин Вячеслав Фёдорович Г?з?л Н?им кызы турында болай ди: “...т?рки н?селе в?киле букад?р матур фин-угрылылар ?ырларын башкарган кешене ?лег? кад?р к?рг?нем булмады”. Г?з?л Казакова тамашачыга мен? б?ген, шушы залда н?рс? кир?ген бик тиз а?лап тел?с? нинди катлаулы ?ырны, ?и?ел я?гырашлы(шлягер) к?йл?рне, заманча ритмнарны, берсе артыннан берсен тезеп бара ала. ?ырчы башкарган дист?л?г?н ?ырлары тел?с? кайсы буын тамашачысын уйландыра, сагышландыра, шатландыра ала. Аны? «Эх, алмагачлары, сайрый сандугачлары» ?ырын башкаруы гына да ни тия! Зал г?рли! Тамашачыны яратып с?йл?ш? бел? ул. Эчкерсезлек, гадилек аны? с?хн? кыйбласы. Аны? бел?н дус, ипт?ш булуы р?х?т. Республика Сабантуйларын, туган к?нн?р ??м гаил? б?йр?мн?рен оста алып бара Г?з?л Н?им кызы Казакова. Аны М?ск??лел?р д? чакырып алалар. Ул милли тамырларыбыздан килг?н традициял?рне онытмыйча, татар киемн?рен киенеп, б?йр?мн?рд? ч?к-ч?к бел?н каршы алып, туйларда яшьл?рг? бал-май каптырып (ш?мн?р яндыруны яратмый) каршы ала; Г?з?л ханым ?зе ?ырлый, ?зе уен коралларында уйный – у?ган хатын ул, дил?р безд?. Машина рулен д? ?з ит?.
Г?з?л ханым ?зен? бик тал?пч?н. Б?ген Казан д??л?т м?д?ният институтыны? режессура б?легенд? белем алган студент буларак “Мордовия татар-миш?рл?рене? ?ырлар мирасы” темасына диплом эшен т?мамлап кил?. У?ышлар телибез. Дист?г? якын еллык и?аты д?веренд? татар халкына мо? с?енече, и?ат л?зз?те, с?нгать шатлыгы ?л?шк?н с?нгатьк?р булудан тыш Г?з?л Казакова, милл?т ка?арманы, эчкерсез й?р?кле кеше булудан башка яраткан хатын ??м с?екле ана да бит ?ле. Барлык башланышларында таянычы - ?ырчыны? тормыш юлдашы Равиль Нури улы. Т?з?че профессиясен ?зл?штерг?н нечк? к??елле Равиль ?ф?нде Г?з?лен а?лый, ярд?м ит? ??м аны? у?ышлары бел?н горурлана. Ике уллары – Азамат бел?н Раднир да музыкага м?х?бб?т хисе т?рбиялил?р. Алар да ?ырларга яраталар. Бигр?к кече улы Раднир (вокал ??м хореография бел?н шогыльл?н?) ?зе кебек ?ыр-мо?га гашыйк. 20нче декабрьд? ?тк?н V «Авыл тавышлары» конкурсында да у?ышлы чыгыш ясадылар. ?мет бар; буыннан килг?н с?л?тне д?вам ит?ч?к дип ышанабыз. Тагы ул оста ху?абик?. Барлык ?иренд? т?ртип булганны хуплый. Вакыты бик тыгыз булуга карамастан, п?р?м?ч пешерерг? ярата, ?мма балалары пицаны ?з ит?л?р.
- Кеше туа, яши ??м шулай ук ?ыр да туа, ?ыр яши; ?ырлаучысы булганда - ?ыр м??ге яши. ?ыр ул - яш?? чарасы. ?ыр - ул халыкны? ?аны. ?ыр - татар халкыны? и? таралган, и? х?рм?тле и?ат ?имеше. ?ырларым аркылы мин халыкка б?йр?м б?л?к ит?рг? яратам, - ди Г?з?л Казакова.

Наил? Насырова