?ир шарында яш??че халыкны? бер-берсе бел?н аралашуын т?эмин ит?че бу хезм?т интернет челт?ре чолгап алган заманда да актуальлеген югалтмый. Кешел?рне? ихтыя?ы а?а ?аман зур. Почта хатлар аша ерак араларны якынайтып, хис-кичерешл?рне ?иткер?, вакытлы матбугат басмаларын тарату ?чен кир?к. Шу?а к?р? хат ташучыны ??р йортта диярлек к?теп алалар.
Атюрьево районы Усть-Рахмановка, ягъни Я?а Аллагол авылы хат ташучысы Чудина Адил? Абдулхай кызы – мен? шундый к?теп алынган ??н?р иял?рене? берсе. Ул бернич? авылга авыр-авыр сумкадагы я?алыкларны вакытында ?иткер?че кеше. А?а буран ни д?, коеп яуган я?гыр, кыздырып торган кояш ни. Заманында газета-журналлар, хатлар бик к?пл?п ??рбер йорт ала иде. ?илк?сен? аскан авыр сумкасында нил?р ген? юк иде бит аны?: газета-журналлары, хаты, телеграммалары...

??р йортка кереп, вакытлы матбугатка яздыртып й?р?чел?р д? алар бит почта хезм?тк?ре. Тырыш хезм?те ?чен к?пт?рле Х?рм?т грамоталары бел?н б?л?кл?нг?н кеше ул. Хат ташучыны авылны? тоткасы диярг? д? буладыр. Ч?нки т?рле вазыйфаларны башкаруда к?п к?ч куялар. Б?ген д? исебезд? ?ле: «Хат килг?н, ?йд? бие!», «Ни бир?се?, с?енче ?йт?м, хат бир?м!», — дип ?йт?л?р иде.
Гомерен почта хезм?тен? багышлаган Адил? Абдулхай кызы, пенсия яшен? ?итеп килер алдыннан, с?лам?тлеге какшаганга, м?кт?п китапхан?сенд? д? эшл?п алды; балаларга китапка м?х?бб?т т?рбиял?де. Оста ху?абик?не? кунакларга ??рвакыт ишеге ачык, ?ст?ленд? я?а гына пешеп чыккан камыр ашларыны? хуш исл?рен а?кытып тора. Адил? Абдулхай кызы тормыш ипт?ше Ш?мил Х?мз? улы бел?н ул ??м кыз балаларын т?рбиял?п ?стер?л?р, х?тта оныкларын да т?рбиял?рг? булышалар.
1нче август к?нне Адил? Абдулхай кызы Чудинага 60 яшь тула. Чын к??елд?н тормыш ипт?ше Х?мз? улы Ш?мил, улы Наиль, братлары ??м сестралары гаил?л?л?ре бел?н, племянниклары ??м племянницалары котлап изге тел?кл?р телил?р.
Х?рм?тлебез!
Без сине туган к?не? бел?н котлап, и? изге тел?кл?ребезне юллыйбыз. Кайгы-х?ср?т к?рмич?, картаюны сизмич?, яш?? д?рте с?нмич?, шатлыкта яш?ве?не телибез. Ис?нлек-саулык си?а, туачак та?нары? ??рвакыт нурлы, к?к й?зе? аяз булсын. Котлы булсын сине? туган к?не?, шатлык балкып торсын й?зе?д?. Безне? ?чен м??ге кадерле син, р?хм?т яусын барсы ?чен д?.