Тормышны? ??р мизгеленн?н м?гъ-н?, матурлык табарга ?йр?т?че, ашыкмый-кабаланмый гына гомер кичер?че, хезм?тенн?н т?м табып яш?г?н, олыгайган к?ненд? д? ?зене? ??ркемг? кир?клеген тоеп яш??че кешел?р очрый ?ле тир?-ягыбызда. Шундый кешел?рне? берсе Торбеево районы Кыштыру авылында гомер итк?н С?ид? Исмаил кызы Теркулова.
?ни... Нинди олы с?з бу! Кеше ?з гомере?д? шул с?зне нич?м?-нич? кабат ?йт? ик?н? ?йтк?н саен, с?з я?адан-я?а м?гън? алып кил?. Ана шул бер с?зд?н сине? шатлыгы?ны да, кайгы?ны да, уйлары?ны да бел?. Алай гына да т?гел, ана бу с?з аша сине? й?р?ге?не к?р?. ?йе, к?р?. Ч?нки, «?ни» диг?н с?з ул ?зе й?р?кт? туа. ? й?р?кт?н чыккан с?з й?р?кк? барып кер?. ?ни дип ?йтте?ме, син инде к?чле д?, син инде б?хетле д?! ??ркемг? ?з ?нисе д?ньядагы и? кадерле кеше булган кебек, безг? д? ?з ?ниебез - кадерлел?рд?н д? и? кадерлесе.
Безне? ?ниебез Теркулова Саид? Исмаил кызы. Ул Кыштыру (Б.Шуструй Атюрьевского района) авылында яши. ?з гомерен ?ниебез балалар укытуга багышлады, м?к?т?пт? башлангыч класслар укытучысы булып 38 ел эшл?де. Ул к?рше Й?н? авылында, гаил?л?ренд? дурт ир баласы - С?ит, Ф?рит, ?хм?т, Ш??к?т янында к?теп алынган берд?н бер кыз бала булып туа. ?нисен? зур ярд?мче булып ?сеп килде ул. Зубово Поляна педагогия училищесын т?мамлагач, ?тиебезне очратып, Кыштыру авылында тормышын т?зи башлый.
?ниебез м?кт?пт? балалар укыта. Берьюлы азкомплектлы дурт класста, ?ч класста укытырга туры кил? а?а: л?кин ул балаларны яратып барлык белемен аларга бирерг? торышып эшл?де. ?нием укучыларына а? - белем бир?че д?, т?рбияче д?, икенче ?ни д? иде. Ул бала к??елен? яхшылык, р?химлелек, сафлык орлыкларын салучы да булды.
Укытучы ??н?рене? бик авыр ??м ?аваплы эш ик?нен без бел?без. Л?кин ?ниебез эшен бик яратып башкарды. Шу?а аны укыткан балалары да, коллегалары да, ата - аналар да х?рм?т иттел?р; б?ген д? онытмыйлар.
?ниебез С?ид? Исмаил кызы машина й?рт?че ?тиебез М?хм?т ?хм?т улы бел?н ?ч бала тудырып ?стерг?нн?р. ?тиебез бел?н берг?л?п тыныч кына яш?г?н?д?, ?ич т? к?тм?г?нд?, ?тиебез ?леп китте, озакламый уллары М?хм?т улы Рушан да вафат булды. ?ниебез берьюлы тыл да, улсыз да калды. ?нием? бик авыр булды ул к?нн?рд?: бик к?п йокысыз т?нн?р уздырды. Аны? ?чен тормыш бетк?н шикелле тоелды. Зур ?йд? кадерле ?ниебез я?гыз калды...
Картлар ?йтмешли: калганнарга сабыр ит?рг?, яш?рг? кир?к. Шул вакыт олы кызы – Альфиясе, ирг? чыга, ? икенче кызы – Рушаниясе, М?ск??д? эшк? урнаша. Тагы олылар сабыр булырга сабырлыклар ?итс?, б?хет ?зе кил? ул, дил?р. Тормышны? кара полосасы артыннан агы да була шул; озакламый бер-бер артлы ике оныгы туа. ?ниебезне? тормышы яктырып кит?. Ул оныкларын ?зелеп с?я, алар да ?пкайларын бик яраталар. М?кт?пт?ге каникуллар вакыты килеп ?ит?г?, ?бил?ренд? барып кунак булалар. Шулай итеп оныкларын, балаларын к?теп яши х?рм?тле ?ниебез.
Р?хм?т, ?ниебез, барысы ?чен д? зур р?хм?т! Бирг?н ки??шл?ре? тормыш итк?нд? юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, безне? у?ышларыбызга с?енеп озак яш?с?? иде, ?ниебез! Ташлама, ?нк?й, ташлама безне изге дога?нан.Ташласа? изге дога?нан, без б?хетле булалмабыз.
1нче августта ?ниебез Саид? Исмаил кызыны? олы Юбилее. А?а 60 яшь тула. Туган к?не бел?н кызлары Альфия ??м Рушания, кияве Мясют, оныклары Диана ??м Раис котлап ихлас к??елд?н изге тел?кл?р телил?р.
Кадерлебез!
Котлы булсын туган к?не?, озак яш?, бул син б?хетле. Яныбызда син булганда гына без д? б?хетле. Озын булсын гомере?, тыныч булсын к??еле?, кайгы - хаср?т к?рм? син. Алда гел шатлыклар к?тсен.