Егерменче декабрь к?нне Мордовия милли с?яс?те министры Анатолий Михайлович Чушкин журналистлар бел?н очрашты. Т?п тема – Мордовияд? этноконфессиональ ситуация турында иде.
Бернич? факт. Россия Федерациясенд? булган к?пмилл?тле, т?рле конфессия в?килл?ре яш?г?н Мордовияд? элек- элект?н рус, мордва, татар ??м башка милл?т халкы дус, тату яшил?р. Б?ген республикабызда 119 милл?т кешесе яши. 2010 елгы статистика буенча республикабызда барлыгы 834 755 кеше яши. Шуларны? рус милл?тенн?н 443 737 (53,2%), мордвалар 333 112 (39,9%), татарлар 43 392 (5,2%), украинлыллар 3185 (0,4%), ?рм?нн?р 1342 (0,2%), белоруслар 1200 (0,1%), чувашлар 812 (0,1%), ?зерб?йжаннар 672 кеше ??м башкалар. Мордовиябезд? 23 ??мгыяви милли-м?д?ни оешма эшли. Шулар арасында «Якташлар» исеменд?ге Мордовия Республикасыны? региональ милли-м?д?ни оешмасы, «Чулпан» исеменд?ге Мордовия татар хатын-кызлары региональ оешмасы ??м башкалар бар. Милли с?яс?т министры вазыйфасын алып баруына 90 к?н тулган Анатолий Михайлович, алга билгел?нг?н х?к?м?т стратегиясе адымнарына тукталды,      республикабызда яш?г?н барлык милл?т кешесене? тигез ?сешен т?эмин ител?ен ?йтте. Мордовияд? милл?тара ??м конфессияара м?н?с?б?тл?р стабиль ??м барлык чаралар килешеп башкарыла. Милл?тара м?н?с?б?тл?рне гармонлаштыру м?сь?л?сен д? к?т?рде ул. Тагы бу юн?лешт? ?тк?релг?н чаралар, эшл?р турында да ?йтте. Рус, мукшы, ?рз? б?йр?мн?ре бел?н берр?тт?н, республика «Сабантуй»ларын татарлар бел?н берг? т?рле милл?т кешесе б?йр?м ит? турында да иск? алды. Милли с?яс?тк? кагылган эшл?рне тагы да н?ти??лер?к тормышка ашыру ?чен Грантларны д?рес т?зеп яулауны пропагандалады А.М. Чушкин.
Журналистларны? сорауларына ?авап-лар алынды. Сорауларны? берсе 2014нче елга эш программасы н?рс?л?рне ?з эчен? ала диг?не. Анатолий Михайлович Мордовиялел?р к?пт?н Дуслык йорты булдыру турында сорап килдел?р, ди. Бу вазыйфаны Финн-угр халкы м?д?ниятыны? Идел буе ?з?ге (Поволжский центр культур финно-угорских народов) ?ит?кчесе Мишанин Юрий Александровичка й?кл?н? турында ишеттерде.?з чиратында, Юрий Александрович, кыска чыгышында ?зене? вазыйфалары ??м эшл?ре турында ?йтеп китте.
- Б?ген, 20 декабрьд?, ??р ел ?тк?релеп килг?н «Этно-чыршы» б?йр?ме ?т?, ди Анатолий Михайлович. Бу чара - этном?д?ни мазаика, милл?тл?рд?н ?релг?н ч?ч?к б?йл?ме т?сле матур.
?леге министрлык компетенциял?рен? карый торган проблемаларны? ки?кырлы булуын ис?пк? алганда, милл?тара м?н?-с?б?тл?р бел?н милли с?яс?т аны? эш-ч?нлегенд? беренче планда булды. Бу ?лк?д? эшне к?ч?йт? максатыннан мониторинг ?тк?р? турында белдерде ул. ??г?м?д? бирелг?н сорауларга тулы ?авап алынды.

Наил? Насырова