Мордовияд? еш кунаклар була. Без яратабыз кунак килг?нен. Чираттагы кунак - Татарстан Республикасыны? халык шагыйре, к?ренекле ??м?гать ??м д??л?т эшлеклесе Роберт М?галлим улы Ми?нуллин. Ул Мордовияне? “М?гариф” китапхан?сенд? ?тк?н «Гаил? б?йр?ме»нд? катнашты. Мордовия татарлары Роберт абыйны? и?атын м?кт?пл?ребезд? ?йр?н?, “Юлдаш» газетабыз битл?ренд?ге м?кал?л?рне яратып укый. Тагы бер тапкыр аны? тормыш юлларына к?з салабыз - кызыклы.Роберт М?галлим улы Ми?нуллин 1948 елны? беренче августында Башкортстанны? Илеш районы Н???де авылында туа. ?тисе М?галлим тир?-як авылларында бераз яш?п алгач, ?зене? туган авылы Ш?мм?тк? кайтып т?пл?н?. Роберт абыйны? балачагы, ?смер еллары С?н елгасы буена урнашкан, Татарстанны? Актаныш районына тер?леп торган шул г?з?л табигатьле авылда уза. Шунда башлангыч м?кт?пне, к?рше Акк?з авылына й?реп сигезьеллык м?кт?пне т?мамлый. ?тисе ирт? д?нья куйгач, ?нисе Г?л?????р апа бер?зе биш баланы т?рбиял?п ?стерер?. ?нил?ренн?н ?рн?к алып, к?чле, намуслы, чын кешел?р булып ?ск?нн?р алар. Аннары Роберт М?галлим улы Уфага барып, с??д?-кулинария училищесына укырга кер?. Бернич? айдан туган авылына кире кайтып, китапхан?д?, аннары колхозда эшли. 1966 елда Карабаш урта м?кт?бен т?мамлап, ике ел «Маяк» исемле район газетасында ?д?би хезм?тк?р булып эшли. Аны? ?д?би и?ат бел?н ?итди ш?гыльл?н? башлавы да шул елларга туры кил?. Беренче шигырьл?ре, м?кал?-х?б?рл?ре район газетасында ??м «Ленинчы», «Кызыл та?» кебек республика матбугатында басыла.
?д?биятка м?х?бб?т Роберт М?галлим улы Ми?нуллинны 1968нче елда Казанга алып кил?. Ул Казан д??л?т университетыны? татар филологиясе б?леген т?мамлый; бер-бер артлы шигырьл?р ?ыентыклары басылып чыга: «Беренче карлыгачлар», 1970; «Безне? б?йр?мн?р», 1975 чыккан шигырь цикл-ларын укучылар яратып кабул ит?. Ул лирик шигырьл?р бел?н берр?тт?н, балалар ?чен бик к?п шигырьл?р яза, ун ел д?вамында Роберт Миннуллин Татарстан телевидениесенд? «Шигъри т?лг?шл?р» исемле тапшырулар циклын да алып бара. С?яс?т эше бел?н якыннан таныш ул: Татарстан Республикасы Д??л?т Советы депутаты, Татарстан Республикасы законнарыны? татар ??м рус телл?ренд?ге текстлары т??г?ллеген билгел?? комиссиясе р?исе. Болар ?ле шагыйрь башкарган ??м?гать ??м казна эшл?рене? кайберл?ре ген?.
Роберт Ми?нуллин ?лк?нн?р ?чен д?, балалар ?чен д? актив яза, алтмыштан артык китап авторы. Шагыйрьне? лирик шигырьл?рен? композиторлар тарафыннан бик к?п популяр к?йл?р язылган. 1993 елдан «Татарстан Республикасыны? атказанган с?нгать эшлеклесе», 1998 елдан «Башкортстан Республикасыны? атказанган м?д?ният хезм?тк?ре» диг?н мактаулы исемн?р й?рт?. 2005 елда Р.Ми?нуллинга татар ?д?биятын ?стер?г? кертк?н ижат казанышлары ?чен «Татарстан Республикасыны? халык шагыйре» диг?н исем бирел?; 1977 елдан СССР (Татарстан) Язучылар берлеге ?гъзасы, 1998 елда Г.Тукай исеменд?ге Д??л?т б?л?ге, ? 2000 елда Башкортостанны? Фатих К?рим исеменд?ге премиясе ??м башкалар бирел?. Б?генге к?нд? Роберт абый Ми?нуллинны белм?г?н, аны? шигырьл?рен укымаган, ?ырларын ?ырламаган – ишетм?г?н, телевизордан к?рм?г?н кеше сир?ктер. Ул безне? якташыбыз Камиль Абидулла улы Тангалычев бел?н дус. Кич?д?ге программаны ямьл?ндереп, Роберт Ми?нуллин Камиль дустына атап язган «Татар булу...» диг?н шигырен укыган. ?зек:
...Син ?зе?не безг? караганда
Татар итеп ныграк тоясы?...
Шунсыз булмыйдыр да – татар ?анын,
Татар канын кая куясы??!

Зур к?л?мле шигырегезд?, х?рм?тле Роберт абый, рус теленд? и?ат итк?н татарыбыз “...Туган телсез си?а бик авырдыр...” диг?негез бераз д?реслекк? туры килм?г?н. Ч?нки Мордовияд? яш?г?н миш?р диалектлы татарлар, Алтын Урда х?к?м?тенд? яш?г?нд? ук, татар исемен горур й?ртк?н. Б?генге ?д?би татар теле д? миш?р ??м Казан арты диалектлары нигезенд? формалашкан. Мордовияне? атказанган язучысы Камиль Абидулла улы Тангалычев ш?хесне? ?з-?зен к?рс?т?е (самовыражение) рус теле аркылы бара (кем бу эшне инглиз, кем мукшы теленд? башкара...мо?а мисаллар к?п), ? ?зе - чын татар. Тел?с?, татар теленд? («?тиемне? ак аты», «Таллар татарча с?йл?ш?...» публицистик м?кал?л?ре), тел?с? рус теленд? Мордовия татарлары турында яза. ? Сез, Роберт абый, матур ?йттегез:
Безне? ?зебезне? х?л д?, Камил,
Мактанырлык т?гел, мактарлык.
Тик ни га??п, ?з д??л?те, иле
Булмаса да яши татарлык!

Роберт М?галлим улы Ми?нуллинны? Мордовияг? аяк басуы да Ш?риф Камалыбыз, ?ади Такташыбыз, Абдрахман Абсалямовыбыз бел?н очрашу кебек булгандыр. Белг?небезч?, Сез аларны якын к?р?сез. Сезне? и?атыгыз да безг? якын. Мордовия татарлары и?атыгыз бел?н кызыксына, шигырьл?регезг? язылган ?ырларны яратып ?ырлый - х?рм?т ит?.

Наил? Насырова