Со?гы елларда с?л?тле яшьл?р ?з язмышларын галимлек, ф?нни эш бел?н б?йл??чел?р язаеп китте. ?мма алар бар. Мин бер яшь кеше, яшь белгеч бел?н таныш. Ул Руслан Айса улы Казаков.Русланга январь аенда 26 яшь тула. Саранск ш???ренд? туып ?ск?н, Н.П.Огарев исеменд?ге универ-ситетыны? игътисад б?легенд? белгечлек алганда ук чит телл?р факультетында инглиз теле белгечлеге буенча диплом ала. Аны т?мамлагач, хокук (юрфак) ?лк?сенд? белем туплый. Биш елдан артыграк вакыт эченд? ?ч кызыл диплом алган Руслан ул. Укырга ярата ??м белем алу а?а кызыклы. М?кт?пт?, вузда укыганда ук т?рле ?лк?л?рд? актив була. Лауреат ??м дипломантлар арасында ф?нн?р буенча олимпиадаларда ?и??че ген? т?гел, игътисад, хокук белгече, чит телл?рне ?зл?штерг?н белгечлек ик?не д? билгеле. Белм?? – ул ?ле куркыныч та, оят та т?гел. И? хурлыклысы – куркып чиген? ??м битарафлык. Руслан белм?г?нен белерг?, булдырырга, ?йр?нерг? тырыша.

Хезм?т биографиясен Мордовия игътисад министрлыгында белгеч буларак башлап ?иб?р?. Ике ел чамасы тырышып эшли. Шул вакытта галимлек эшен? д? чумып ?лгер? ул. МГУ аспиранты ф?нни эш бел?н кызыксына. Хокук диг?н ?йбер к?птеллелекне ярата. Д??л?т хезм?тк?ре, ?г?р ул тигез хокуклы телл?рне? берсен а?ламый ик?н, т?р?ем? турында ?зе кайгыртырга тиеш. Шул уе бел?н практик к?некм? алырга дип Америкада ?ч айлык тел курсларында укый. Шул ук вакытта эшл?п т? ала. Игътисад, финанс, хокук терминнарыны? кулланышын практикада ?зл?штерг?ч, аерым курсларда тел шомарткач, ф?нни эшен? материал да туплап кайтам дип планлаштыра. Белем алу – эн? бел?н баз казу булса да, ул галим булырга ?ыена. Эшч?нлеген ?з юн?лешенд? д?вам итеп, яхшы белгеч, галим, ?ит?кче булыр дип ?метл?н?без. Тырышкан табар, ташка кадак кагар, ди халык.

Н.Х?лил